BEROEPSCODE voor NEUROFEEDBACK-TRAINERS,
aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor NeuroFeedback
Versie: 1.1
Datum: 26 april 2008

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

1.1  Een NeuroFeedback-Trainer, hierna te noemen NFT, verleent zijn diensten als zelfstandig gevestigde, of als werknemer in de zin van artikel 1637 (a) Burgerlijk Wetboek. Ongeacht de juridische vorm waarin de dienstverlening van de trainer gestalte heeft gekregen, moet verstaan worden onder:

 1. een professionele relatie: trainingsrelatie
 2. de cliënt: de persoon die de training ondergaat
 3. horizontale opdrachtrelatie: de cliënt is opdrachtgever bij het tot stand komen van de professionele relatie
 4. verticale opdrachtrelatie: een ander dan de cliënt is opdrachtgever bij het tot stand komen van de professionele relatie
  direct betrokkene(n):
  1. degene die met de cliënt een relatie heeft van huwelijk of duurzame samenleving
  2. (pleeg- resp. stief-) ouders, resp. voogden van minderjarige kinderen, of curatoren (zoals bedoeld in de Krankzinnigenwet), (pleeg- resp. stief-) kinderen
  3. dan wel verdere familie in de rechte of zijlijn tot en met de tweede graad.
 5. derde: degene die noch opdrachtgever, noch cliënt is van de NFT, noch direct betrokkene van de cliënt of een andere NFT dan de behandelaar.

1.2 Waar in deze code gesproken wordt van NFT resp. ‘hij’ c.q. ‘hem’, geldt het bepaalde voor de NFT ongeacht hun sekse.

1.3  Waar in deze code gesproken wordt van ‘de cliënt’ resp. ‘hij’ c.q. ‘hem’, geldt het bepaalde voor de cliënten ongeacht hun sekse.

1.4  De code heeft met ingang van 1 mei 2008 voor alle leden van de NVNF volledig bindende kracht. Indien bepaalde aspecten van deze code nog niet ingevuld zijn, dan kan het bestuur de leden hiervan tijdelijk uitstel geven.

1.5  Wanneer de training gedeeltelijk, of zelfs geheel, door een assistent (of meerdere assistenten) van de NFT wordt uitgevoerd, dan is de laatste, voor zover dit in redelijkheid van hem gevergd kan worden, verantwoordelijk voor de inachtneming van deze code door zijn assistent(en). De NFT is verantwoordelijk voor zover hij een eventuele schending van de code door zijn assistent(en) had kunnen voorzien en
daarbij nagelaten heeft maatregelen te treffen die redelijkerwijs een schending hadden kunnen voorkomen.

ALGEMENE REGELS

Artikel 2

2.1  Zorgvuldigheid

2.1.1 De NFT dient in de uitoefening van zijn beroep zorgvuldigheid te betrachten door te handelen in de geest van deze beroepscode. Dit houdt in dat hij gehouden is om zich in zijn gedrag jegens de cliënt te laten leiden door de intentie om naar vermogen bij te dragen aan de verbetering van het niveau van functioneren van de cliënt.

2.1.2  De NFT dient zijn cliënt op basis van gelijkwaardigheid te benaderen en op een wijze die zo veel mogelijk getuigt van respect voor de mogelijkheden, weerstanden en beperkingen van de cliënt.

2.1.3 Na afloop van de professionele relatie mag de NFT geen misbruik te maken van bevindingen over en ervaringen met de cliënt, opgedaan tijdens de NF-trainingen.

2.2  Deskundigheid
De NFT zal de in zijn opleiding geleerde methodiek voor de NeuroFeedback-training bij zijn cliënten toepassen. Tevens dient hij/zij het trainingsprotocol NeuroFeedback te volgen, zoals vastgesteld door de NVNF. De NFT dient tevens zorg te dragen voor instandhouding en ontwikkeling van zijn professionele deskundigheid. De Nederlandse Vereniging voor NeuroFeedback (NVNF) zal hieraan bijdragen door een officiële goedkeuring te verlenen aan aanbieders van opleidingen en trainingen, die voldoen aan door hen gestelde kwaliteitseisen. 

2.3  Gelijke behandeling
De NFT dient erop toe te zien dat in het kader van de professionele handelwijze personen in gelijke gevallen, gelijke kansen krijgen. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

2.4  Vertrouwelijkheid

2.4.1  Bij het aangaan van een professionele relatie treedt de NFT met de cliënt(en), resp. opdrachtgever(s), resp. direct betrokkene(n) in een vertrouwensrelatie. Hierin ligt de geheimhoudingsplicht jegens onbevoegde derden besloten m.b.t. uit de professionele relatie voortvloeiende bevindingen en/of voortvloeiende wetenschap van feiten en omstandigheden.
Onbevoegde derden zijn o.m.:

 1.  
  1. personen, privaatrechtelijke instellingen en de aldaar werkzame personen die niet in een verticale opdrachtrelatie staan met de NFT.
  2. personen, privaatrechtelijke of publiekrechtelijke instellingen en de aldaar werkzame personen, die weliswaar in een verticale opdrachtrelatie staan met de NFT, maar waarbij de cliënt een zelfstandig recht toekomt de NFT te houden aan zijn geheimhoudingsplicht.
  3. personen, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke instellingen en de aldaar werkzame personen, die niet in het bezit zijn van een afgeleide geheimhoudingsplicht of een eigen geheimhoudingsplicht.
  4. De rechter die nog geen beslissing heeft genomen op beroep van de NFT op verschoning, tenzij die bepaald heeft dat de NFT het recht toekomt op verschoning.

2.4.2  De NFT is niet gehouden de geheimhoudingsplicht in acht te nemen wanneer doorbreking van de geheimhoudingsplicht het enige en laatste middel is om direct gevaar voor personen en/of goederen te voorkomen.

2.4.3  De NFT is verplicht zich jegens de rechter te beroepen op verschoning indien het afleggen van een getuigenis en/of beantwoording van bepaalde vragen hem in strijd brengt met zijn geheimhoudingsplicht. Zie ook artikel 2.4.1.b


2.5  Verantwoording
De NFT dient zodanig verslag te kunnen doen van zijn activiteiten, dat hij in staat is van zijn professioneel handelen verantwoording af te leggen.

2.6  Aanvaardbaarheid
Alvorens een professionele relatie te aanvaarden, resp. te entameren, resp. voort te zetten, dient de NFT zich ervan te vergewissen dat de condities geschapen zijn, die hem in staat stellen zich in overeenstemming met deze beroepscode te gedragen. De NFT dient een professionele relatie te weigeren, resp. niet voort te zetten wanneer hij redelijkerwijs kan of kon voorzien dat de uitvoering hem in conflict zal brengen met deze beroepscode.


2.7 Beeldvorming
Bij de professionele activiteiten onthoudt de NFT zich van het wekken van bovenmatige of ongerechtvaardigde verwachtingen ten aanzien van het karakter, de effecten en de gevolgen van de dienstverlening.

2.8  Collegialiteit

2.8.1 De NFT zorgt ervoor dat hij zijn collega NVNF-leden niet nodeloos in diskrediet brengt en daarnaast open staat voor kritiek gegeven vanuit en met wederzijds respect.

2.8.2 Wanneer de NFT van mening is dat een collega in strijd met deze beroepscode handelt, kan hij in eerste instantie de betreffende collega hierover aanspreken, en in tweede instantie hierover het bestuur c.q. de Klachtencommissie van de NVNF te informeren.

REGELS GELDEND VOOR HET AANGAAN VAN DE PROFESSIONELE RELATIE

Artikel 3

3.1  Bekendmaking van de beroepscode
De NFT stelt aan het begin van de professionele relatie de cliënt op de hoogte van het bestaan van deze beroepscode. Indien de cliënt inzage wenst, stelt de NFT de cliënt hiertoe in staat door een inzage hierin te geven, of een verwijzing naar de ledenadministratie van de NVNF waar hij de beroepscode kan opvragen, of eventueel naar de website.

3.2 Persoonlijke beperkingen
Bij de beslissing tot het aangaan van een professionele relatie zal de NFT zijn persoonlijke beperkingen in acht nemen en behoort hij, zo nodig, zelf andere deskundigen te consulteren of de opdrachtgever naar andere deskundige door te verwijzen.

3.3  Informatie aan de cliënt
De cliënt dient voorafgaand aan de training geïnformeerd te worden over:

1.  de hoogte van het honorarium en de regeling bij verhindering
2.  de trainingsmethode die de NFT hanteert, met name met betrekking tot gebruikte technieken
3.  de aard van het proces, zoals dit waarschijnlijk zal verlopen en de mogelijke consequenties
4.  de verwachte duur van het proces
5.  de inzet van de cliënt die nodig is voor een goed verloop van de training
6.  de frequentie en vorm van de training en de duur van een consult.

3.4 Informatie over de cliënt
Informatie die verworven mag worden over de cliënt:
De NFT dient zich, voor zover mogelijk, door de cliënt of andere door de cliënt aangewezen 
personen, te (laten) informeren over de medische en psychische achtergronden van de cliënt 
voordat de training begint.

3.5  Contact voorafgaande aan de training
De NFT ziet erop toe dat er tussen hem en de cliënt duidelijke mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt worden waaraan zij zich over en weer verbinden. Ook de ontbindende voorwaarden, zoals beschreven in de artikelen 4.1. en 4.2  dienen vermeld te worden.

3.6  Wijzigingen in de afspraken
Als de NFT wijzigingen wil aanbrengen in de afspraken met de cliënt of de geldverschaffer, dan dient hij deze van tevoren te overleggen en te bespreken met de cliënt . Voor een verder vervolg van de trainingen onder de nieuwe afspraken, zal de cliënt akkoord moeten geven met de gewijzigde afspraken.

REGELS AANGAANDE NIET-DEELNAME AAN TRAININGSONDERDELEN RESP. BEËINDIGING VAN DE RELATIE DOOR CLIËNTEN EN BEOEFENAARS VAN DE NEUROFEEDBACKTRAINING

Artikel 4

4.1  De NFT erkent het recht van de cliënt om op elk tijdstip de professionele relatie te verbreken, of medewerking te weigeren aan bepaalde methoden die de NFT hanteert om de professionele relatie gestalte te geven. In het laatste geval is de NFT, met inachtneming van artikel 2.1.1, gerechtigd de professionele verantwoordelijkheid niet langer aanvaardbaar te achten.

4.2  De NFT heeft het recht de professionele relatie te verbreken indien:

 1. te verwachten is dat de training niet leidt tot het beoogde doel, resp. dat bij voortzetting van de training een verdere verbetering van het functioneren van de cliënt niet of nauwelijks meer te bereiken is;
 2. de cliënt een vervanging van het oorspronkelijke overeengekomen doel door een ander verlangt;
 3. voortzetting van de training redelijkerwijs niet meer te verenigen is met de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de NFT dan wel met zijn veiligheid, en
 4. de cliënt gedurende een periode van meer dan 2 maanden niet reageert op berichten van de NFT om afspraken te maken om NF-trainingen te geven.

REGELS GELDEND VOOR DE DUUR VAN DE PROFESSIONELE RELATIE EN VOOR DE PERIODE ERNA

Artikel 5

5.1  Het in artikel 2.6 en 3.2 bepaalde is op overeenkomstige wijze van toepassing op het professioneel handelen van de NFT tijdens de duur van de professionele relatie.

5.2  Bepalingen

5.2.1 De NFT onthoudt zich van gedragingen die voor de cliënt nodeloos kwetsend of vernederend zijn.

5.2.2 Het is aan de NFT verboden om de cliënt opzettelijk zodanig te bejegenen dat hij hierdoor enigerlei vorm van lichamelijk letsel oploopt.

5.2.3 De NFT draagt er waar mogelijk zorg voor dat hij het professionele proces zodanig initieert en begeleidt, dat het vermogen van de cliënt om veranderingen in het functioneren te verwerken en te integreren, niet gedurende langere tijd overschreden wordt. Dit onder erkenning van het feit dat tijdelijke crises inherent kunnen zijn aan intensieve training.

5.2.4 De NFT zoekt tijdens de looptijd van de professionele relatie geen seksuele toenadering tot de cliënt, ook niet wanneer de cliënt hierom vraagt of er naar verlangt.

5.2.5 De NFT houdt rekening met het feit dat contacten met cliënten buiten de trainingen om een negatief effect kunnen hebben op de professionele relatie.

5.2.6 De NFT houdt er rekening mee dat, ook al is de professionele relatie beëindigd, er nog steeds sprake kan zijn van gevoelens en verwachtingen die eigen waren aan de professionele relatie, en draagt er zorg voor van deze situatie geen misbruik te maken.

5.2.7 De NFT mag geen diagnose stellen, en mag niet adviseren om bepaalde medicijnen in te nemen of af te bouwen. Hij kan hierbij wel overleggen met de cliënt opdat deze zijn/haar medicijngebruik bespreekt met de voorschrijver.

REGELS AANGAANDE INFORMATIEBEHANDELING, BESCHERMING, PRIVACY EN INZAGERECHT

Artikel 6

6.1  Regels aangaande informatiebehandeling

6.1.1 De NFT heeft het recht om, alleen met een getekende machtiging van de cliënt, informatie over de cliënt met andere hulpverleners, die zich verplichten tot geheimhouding, te bespreken. Echter, alleen indien deze informatie-uitwisseling plaatsvindt in het kader van intake- of  voortgangsbesprekingen of in supervisie, intervisie of consultatie.

6.1.2 Alleen met een getekende machtiging van de cliënt is de NFT bevoegd om, aan de instelling die de training geheel of gedeeltelijk financiert of aan rechterlijke instanties, mededelingen te verschaffen omtrent het feit dat de cliënt de NFT consulteert, alsmede omtrent de frequentie en geschatte duur, respectievelijk beëindiging ervan en de vorm waarin de training plaatsvindt of plaats zal vinden. Andere informatie dan deze mag ook niet zonder schriftelijke toestemming van de cliënt aan deze instellingen of instanties verstrekt worden.

6.1.3 Onverminderd het bepaalde in lid 6.1.1 van dit artikel, mag de in lid 6.1.2 beschreven informatie, alsook mededelingen omtrent de inhoud van de contacten die in het kader van de professionele relatie plaatsvinden, of informatie over de cliënt die de NFT in het kader van zijn professionele relatie verkregen heeft, aan derden niet verstrekt worden zonder dat de cliënt daartoe tevoren schriftelijk zijn toestemming heeft gegeven. Is deze ‘derde’ echter de huisarts, dan is mondeling gegeven toestemming voldoende. Voor iedere volgende informatieverstrekking dient de cliënt opnieuw schriftelijk zijn toestemming te verlenen, tenzij hij schriftelijk verklaard heeft dat zijn toestemming ook volgende informatieverstrekkingen betreft.

6.1.4 Informatie over de cliënt mag alleen ten behoeve van publicaties, lezingen, intervisie of onderwijs verwerkt worden, als deze tevoren zorgvuldig anoniem gemaakt werd, dat wil zeggen, als de naam van de cliënt weggelaten of veranderd werd, evenals (indien hij een weinig voorkomend beroep heeft, of in een organisatie werkzaam is in een weinig voorkomende functie) zijn beroep, de naam van de supervisor en de plaats van de instelling. De behandelende NFT is verantwoordelijk voor het tot stand komen van het anoniem maken van het materiaal voorafgaand aan de eventuele overdracht ervan aan derden. Het is niet dat de cliënt toestemming voor openbaar gebruik geeft van informatie die weliswaar uit zijn training afkomstig is, maar die later anoniem gemaakt werd.

6.1.5 Voor niet anoniem gemaakte informatie over de cliënt, waaronder begrepen audio-, foto, video- of filmregistratie van trainingsessies met de cliënt, die in openbare presentaties gebruikt wordt, geldt het in lid 6.1.3 van dit artikel ten aanzien van het ‘derden’ bepaalde. Het in dit lid bepaalde is echter niet van toepassing op registraties die slechts gebruikt worden bij in beroepsmatig verband gehouden supervisie, intervisie of consultatie.

6.1.6  Ten aanzien van informatie over cliënten van anderen is de NFT aan geheimhouding gebonden.

6.1.7 De NFT vraagt aan derden slechts die informatie omtrent de cliënt die noodzakelijk is in verband met adequate voortgang van de training.

6.1.8 Wanneer een NFT met een cliënt een professionele relatie aangaat, kan hij de ter zake verkregen gegevens gedurende 3 jaar te bewaren in een dossier dat in een afgesloten kast onder zijn verantwoordelijkheid moet worden bewaard. Een NFT in dienstverband of met een ambtelijke aanstelling dient deze verantwoordelijkheid voor wat betreft een centraal databestand gedelegeerd te achten via zijn werkgever. Na 3 jaar dient de NFT de informatie over de cliënt te vernietigen middels een papiervernietiger.


6.2 Regels aangaande het inzagerecht

6.2.1  Het inzagerecht wordt, na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek, op korte termijn door de NFT gehonoreerd.

6.2.2 De NFT is niet verplicht een afschrift van gegevens opgenomen in het dossier aan de cliënt te geven.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 7

7.1 Bepalingen

Cliënten, direct betrokkenen, horizontale en verticale opdrachtgevers alsmede het bestuur van de NVNF, kunnen klachten omtrent schending van deze code door de NFT (en), die lid is van de NVNF en met wie zij een professionele relatie zijn aangegaan indienen bij de Klachtencommissie volgens de procedure die omschreven is in het Klachtenreglement van de NVNF. De klachten worden behandeld zoals omschreven is in het Klachtenreglement.

7.2 Overige bepalingen

7.2.1 Derden (onder wie begrepen collega’s) kunnen klachten omtrent schending van deze beroepscode alleen indienen bij de Klachtencommissie of het Bestuur van de NVNF. Indien klachten binnenkomt bij het bestuur, zal deze de klacht onverwijld doorsturen naar de Klachtencommissie van de NVNF.

7.2.2 De Klachtencommissie is bevoegd om klachten zoals bedoeld in lid 7.2.1 van dit artikel te behandelen op een wijze die het, rekening houdend met de aard van de klachten, adequaat acht dan wel deze terzijde te leggen.

Wat is de NVNF?

De Nederlandse Vereniging voor NeuroFeedback is een beroepsvereniging voor neurofeedback trainers die werken met de Zengar integrale, non-lineaire methode. De NVNF biedt ondersteuning aan haar leden en is tevens een platform voor uitwisseling van kennis en ervaring.

Word lid

U overweegt of hebt besloten om u aan te melden bij de NVNF?

Meer informatie

Facebook pagina

Ga naar boven