Privacyverklaring

Bij de NVNF vinden wij uw privacy heel belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In onze privacy statement leest u hier meer over.
 
Privacy Policy
 
De Nederlandse Vereniging voor Neurofeedback (hierna: NVNF) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De NVNF houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
• Alleen persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van de rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als NVNF zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
 
Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
Persoonsgegevens van NVNF-leden worden door de NVNF verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Administratieve doeleinden;
• Communicatie via de nieuwsbrief;
• Communicatie van bestuur / commissies / secretariaat naar de leden;
• Vermelding op de website van de NVNF onder trainers; • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.
 
Voor de bovenstaande doeleinden kan de NVNF de volgende persoonsgegevens van leden vragen:
 
2
 
• Naam, adres, postcode, woonplaats
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Praktijkgegevens
• KvK gegevens
• Opleiding(en)
• Bankrekeningnummer
• Registraties bij beroepsvereniging(en)
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• Het aanvraagformulier waarmee iemand te kennen geeft lid te willen zijn van de NVNF. 
De gevraagde gegevens zoals vermeld op het aanvraagformulier zullen door de NVNF worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna voor maximaal 6 maanden. Daarna zullen de gegevens alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar bewaard worden.
Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers
 
Persoonsgegevens van leveranciers worden door de NVNF verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Administratieve doeleinden;
• Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
• Het bouwen en onderhouden van de website
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De overeengekomen opdracht;
 
Voor de bovenstaande doeleinden kan de NVNF de volgende persoonsgegevens van leveranciers vragen:
• Naam, adres, postcode, woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geslacht
• Bankrekeningnummer.
 
De persoonsgegevens worden door de NVNF opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 
3
 
Verstrekking aan derden
 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 
Binnen de EU
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 
Bewaartermijn
 
De NVNF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 
Beveiliging
 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 
• Alle personen die namens de NVNF van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 
Rechten omtrent uw gegevens
 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 
4
 
Klachten
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 
Vragen
 
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
 
Contactgegevens
NVNF Nieuwland 76 6862 GE Oosterbeek
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Neurofeedback, volgens de integrale non-lineaire methode, is een krachtige en veilige technologie voor transformatie. Voor diepgaande en soepel verlopende veranderingsprocessen. Voor het kind met AD(H)D. Voor de jongeman met angststoornissen. Voor de werkende moeder die onder grote druk staat. Voor de mens die het beste uit zichzelf en het leven wil halen.

Neurofeedback leert het centraal zenuwstelsel optimaal te functioneren. Het is fitness voor het brein. De hersenen leren hun volledige potentieel te benutten. De effecten hiervan zijn op alle lagen prettig merkbaar: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel

De hersenen sturen onze lichamelijke en psychische processen aan en spelen dus een centrale rol in ons geestelijk en lichamelijk welzijn. Door een effectief en efficiënt functioneren van het brein, verbetert de kwaliteit van ons leven.

Neurofeedback wordt succesvol ingezet bij velerlei lichamelijke, psychische en neurologische aandoeningen, welke gepaard gaan met een gebrekkig functioneren van het centrale zenuwstelsel.

Ledenlijst van de Nederlandse Vereniging voor NeuroFeedback

Deze ledenlijst geeft per provincie aan welke NeuroFeedback-trainers werken volgens de beroepscode van de NVNF.

Klik hier voor een overzicht van NeuroFeedback trainers in Nederland

De leden van de NVNF werken allen met de geavanceerde neurofeedback technologie van het Zengar Institute: NeurOptimal™. Kort samengevat kan de werking van dit unieke software programma als volgt worden omschreven:

Veel aandoeningen en symptomen gaan gepaard met ongewenste hersengolfpatronen. Te veel of te weinig van bepaalde hersengolven dan wel instabiele hersengolfpatronen zorgen voor een gebrekkig functioneren van het centraal zenuwstelsel.

Tijdens de neurofeedbacktrainingen krijgt het centraal zenuwstelsel informatie over zijn eigen activiteiten. We houden het brein als het ware een spiegel voor. Vervolgens spreken we tot hem in zijn eigen taal en zeggen: “Kijk, dit is wat je doet. Hier loop je vast”. Telkens wanneer disbalans of instabiliteit in het centraal zenuwstelsel optreedt, maakt een feedbackstimulus de hersenen hierop attent.

Met behulp van deze informatie heroriënteren de hersenen zich en vinden een meer evenwichtig en stabiel patroon. Ze reorganiseren zichzelf en laten oude beperkende patronen los. En wel dusdanig dat ze na verloop van tijd meer flexibel en veerkrachtiger functioneren. Met alle prettige gevolgen van dien.

De cliënt neemt plaats in een gemakkelijke stoel. Op het hoofd en aan de oren worden sensoren geplakt met een pasta. Via deze sensoren worden EEG-waarden (activiteit van de hersengolven) doorgegeven naar de computer van de trainer. Er komt via de sensoren dus niets binnen – de training is non-invasief.

Voorafgaand aan de sessie neemt de trainer een voormeting op; een halve minuut durende registratie van de actuele hersenactiviteit.

Dan volgt de werkelijke training die ongeveer 35 minuten duurt. Men luistert ontspannen naar muziek of kijkt naar een dvd-film. Daardoor is deze behandelmethode ook zeer toegankelijk voor kinderen, omdat ze met plezier naar hun favoriete film kunnen kijken. De training is niet intensief of vervelend. Je kunt ontspannen, je hoeft niets te doen. Het is een onbewust leerproces.

Terwijl je luistert en kijkt, zullen zich korte pauzes voordoen in geluid en beeld. Deze onderbrekingen worden door de computer (software) gegenereerd op het moment dat bepaalde frequentiegebieden turbulentie of instabiliteit vertonen. Deze precies getimede pauzes vormen de sleutel in het leerproces. Onze hersenen zijn bijzonder goed in staat om patronen te ontdekken. De onderbrekingen in geluid en beeld geven het brein precies de informatie die het nodig heeft om zich te reorganiseren. We maken dus gebruik van het zelflerende vermogen van de hersenen. In de praktijk betekent dit dat de cliënt geniet van mooie muziek en beelden met af en toe een onderbreking van een fractie van een seconde. De meeste mensen verheugen zich op de sessie – diep ontspannen genieten in de stoel.

Na de training volgt een nameting en kunnen de gegevens van de voor- en nameting met elkaar vergeleken worden. 

 • Voor een ieder die op zoek is naar meer innerlijke rust, een groter concentratievermogen, meer vitaliteit, een betere gezondheid en meer vreugde in het leven.
 • Voor mensen die hun vaardigheden en prestaties willen verbeteren, bijvoorbeeld sporters, studenten of zakenlieden.
 • Voor mensen die gestimuleerd willen worden in hun persoonlijke groei.
 • Voor hen die mediteren en dit proces willen vergemakkelijken en verdiepen.
 • Voor hen die in het hier en nu willen leven.
 • Voor mensen die verlichting zoeken van hun specifieke klachten en symptomen.

Onderzoek en ervaring tonen aan dat neurofeedback helpt en ondersteunt bij:

 • angst, spanning, stress en burn-out
 • wisselvallige stemmingen, prikkelbaarheid, woedeaanvallen
 • ongeduld en impulsiviteit
 • verdriet, rouw
 • problemen met eigenwaarde en zelfvertrouwen
 • vermoeidheid, mist in het hoofd
 • chronische pijn
 • slaapproblemen
 • posttraumatische stress (na scheiding, een ongeluk, overlijden van een naaste)
 • concentratieproblemen
 • leer- en gedragsproblemen

Voor mensen met aandoeningen als:

 • chronisch vermoeidheidssyndroom
 • ME
 • fibromyalgie
 • premenstrueel syndroom
 • depressie
 • hersenbeschadiging
 • angst- en paniekstoornissen
 • hoge bloeddruk
 • obsessieve-compulsieve stoornis
 • ADD
 • ADHD
 • stoornissen uit het autistisch spectrum zoals PDD-NOS en Asperger

Wij mensen gebruiken slechts een fractie van onze mogelijkheden, vaak zelfs maar 5%. Deze verhouding komen we ook tegen bij ons gedrag, 5% van ons gedrag is bewust gestuurd en 95% van ons gedrag onbewust. We denken er niet over na, het gaat vanzelf.

Neurofeedback training boort het verborgen potentieel aan en maakt veranderingen in het onbewuste gedrag mogelijk.

Hoe blijft u optimaal en efficiënt presteren zonder dat uw gezondheid en kwaliteit van leven er onder leidt. Het zoeken naar balans houdt veel managers en topsporters bezig. Maar geldt dit niet voor iedereen? Het is de mens eigen steeds grenzen te willen verkennen, te zoeken naar de mogelijkheden van het lichamelijk en mentaal functioneren. Neurofeedback training optimaliseert de wisselwerking tussen lichaam en geest. Hierdoor voelt u zich o.a. energieker, zelfverzekerder en ervaart u innerlijke rust. Met als resultaat verbetering van uw alertheid, creativiteit en intuïtie, focus, leervermogen en probleemoplossend vermogen.

Neurofeedback training is er dus ook voor iedereen die een betere prestatie wil leveren. Studenten, ondernemers, managers, leiders, sporters en ook muzikanten. De investering verdien je snel terug, gewoon omdat u beter functioneert, sneller uw resultaten behaalt en optimaal presteert.

Ons brein is een non-lineair dynamisch systeem. Non-lineaire dynamica en de chaostheorie krijgen meer en meer belangstelling omdat ze inzicht bieden in processen en de evolutie van natuurlijke systemen zoals het brein, het klimaat, maar ook de maatschappij. Zengar NeurOptimal™, de neurofeedback software die onze trainers gebruiken, is uniek aangezien het ontworpen is om te werken met het brein als een non-lineair dynamisch systeem. Het spreekt de taal van een dergelijk systeem, zou je kunnen zeggen. En het gebruikt rekenkundige bewerkingen uit de non-lineaire dynamica om de hersenen informatie te geven over hun activiteit.

De hersenen zijn een complex systeem, dat wil zeggen miljoenen neuronen met biljoenen onderlinge verbindingen. Een systeem wordt meer complex naarmate het meer delen (neuronen) en meer verbindingen (synapsen) krijgt. De neuronen worden meer afhankelijk van elkaar, vormen meer een geïntegreerd geheel. Neurofeedback verbetert dus het communicatienetwerk in de hersenen: slecht functionerende gebieden kunnen worden genormaliseerd en goed werkende gebieden kunnen worden geoptimaliseerd.

Zelfregulerend

Ons brein is een complex adaptief systeem dat voortdurend leert en adapteert. Het kenmerkt zich door zelforganisatie: patronen en structuren ontstaan spontaan zonder sturing van boven- of buitenaf. In een dergelijk systeem vinden non-lineaire veranderingen plaats: kleine acties en interacties kunnen grote veranderingen teweeg brengen en in het hele systeem doorwerken. Tijdens de neurofeedback trainingen reguleert en reorganiseert het brein zichzelf en streeft voortdurend naar een beter evenwicht. Met als resultaat een grotere complexiteit in de hersenen en dus een effectiever en efficiënter functioneren, met meer flexibiliteit en veerkracht.

Sneller schakelen

De theorieën van non-lineaire dynamica leren ons dat flexibiliteit en veerkracht belangrijk zijn voor een gezond functioneren van levende organismen. Veerkrachtig wil zeggen dat je – wanneer je geconfronteerd wordt met beschadigende of destabiliserende factoren in de omgeving – in staat bent terug te keren naar je originele staat of vorm. Flexibel betekent dat je goed in staat bent je aan te passen aan veranderende omstandigheden.
Zengar NeurOptimal™ traint naar een optimale flexibiliteit en veerkracht in de hersenen De hersenen hebben dan – met minder inspanning – makkelijker toegang tot verschillende bewustzijnsstaten en kunnen vloeiender overgaan van de een naar de andere activiteit. Bijvoorbeeld van discussiëren naar slapen of mediteren. En de hersenen kunnen beter een bepaalde bewustzijnsstaat vast houden. Bijvoorbeeld een boek lezen zonder afgeleid te worden.

Efficiënt

De hersenen functioneren nu effectiever – ze zijn beter in staat te doen wat ze willen doen. En meer efficiënt - ze doen dit met minder inspanning. Wanneer je dit vergelijkt met de werking van een computer, kun je zeggen dat we streven naar een 'irreducibel' systeem – een elegant en zo eenvoudig mogelijk systeem, waar niets overblijft, niet achterblijft en niets weggelaten wordt. Er zijn geen onnodige programma's die nog op de achtergrond draaien, en die onnodige capaciteit verbruiken ten koste van de programma's die door het systeem op dat moment gewenst zijn.

Val en Sue Brown zijn de mensen achter het Zengar Institute in Canada. Al jarenlang zijn zij pioniers in het veld van neurofeedback. Over hun werk, hun bijdragen aan het veld van neurofeedback, en hoe ze vanuit de klassieke neurofeedback hun unieke software hebben ontwikkeld leest u hier.

Er zijn fundamentele verschillen tussen NeurOptimal™ (powered by Zengar NeuroCARE™) en de traditionele/klassieke neurofeedbacksystemen. Om deze verschillen goed te begrijpen, en te kunnen bepalen welke vorm bij u past, geven we eerst weer hoe de klassieke neurofeedback werkt:

Traditionele neurofeedback

De meeste neurofeedbacksystemen werken op een dusdanige manier dat eerst een diagnose gesteld moet worden. Op basis van deze diagnose wordt bepaald hoe het brein moet gaan functioneren. De diagnose kan gesteld worden uitgaande van de aandoening en/of klachten, een uitgebreide anamnese en evaluaties van gedrag. Hieruit vloeit een specifiek protocol voort. En/of men gaat uit van een statistische evaluatie van de hersenen, waarbij een scan van de hersenactiviteit wordt gemaakt. Men meet dan welke hersengolffrequenties, waar precies en in welke mate voorkomen. Aan de hand van deze momentopname en – eventuele tussentijdse metingen – worden de daaropvolgende weken en maanden de hersenen getraind.  
Aan de hand van de diagnose wordt het specifieke probleem met een trainingsprotocol ‘behandeld’. Doorgaans betekent dit dat uit het gehele spectrum van hersengolffrequenties er enkele frequenties op specifieke locaties worden uitgelicht en vervolgens ‘omhoog’ of ‘omlaag’ worden getraind. Met behulp van feedback leert de cliënt specifieke frequenties meer of minder produceren. Vaak richt de training zich gedurende een aantal weken of maanden op een bepaald cluster van symptomen, totdat verbetering optreedt, waarna de training zich eventueel richt op een nieuw cluster van symptomen.

De trainer dient voor deze werkwijze over een behoorlijke dosis kennis en ervaring te beschikken om zijn of haar werk goed uit te voeren.

Neurofeedback met NeurOptimal™

Wanneer je werkt met NeurOptimal™ werk je niet met diagnoses, protocollen en behandelingen. Dankzij de huidige krachtige computers en geavanceerde digitale technologie ben je in staat om microseconde na microseconde informatie aan het brein te geven over zijn eigen activiteiten. Je behandelt niet, maar je traint. Je geeft een spiegel aan de hersenen en stelt ze in staat te leren van zichzelf. Het maakt een diagnose – die gebruikt wordt om te bepalen welke kant het brein op moet gaan – simpelweg overbodig. De trainer stelt geen protocol op – gebaseerd op wat het ‘normale’ brein zou moeten doen. Elk brein is uniek, en kent een eigen gezond evenwicht. NeurOptimal™ vertelt de hersenen dus niet wat ze moeten doen, maar geeft ze informatie over dat wat ze een microseconde daarvoor hebben gedaan. Wanneer een bepaald frequentiegebied instabiele activiteit begint te vertonen krijgen de hersenen feedback. Dankzij de feedback en de eigen intrinsieke wijsheid reguleert en reorganiseert het brein zichzelf. Door het interactieve proces met het softwareprogramma en met zichzelf vinden de hersenen al doende hun unieke, gezonde en stabiele evenwicht.
Tenslotte, de trainer traint niet met één of twee specifieke frequenties op één of meerdere specifieke plekken. Met NeurOptimal™ krijgen de hersenen informatie over een breed spectrum van 16 verschillende frequentiegebieden, zowel in de linker als in de rechter hersenhelft. Feedback in het ene frequentiegebied brengt eventueel een ander frequentiegebied weer in evenwicht. Je gaat dus nooit te ver in één bepaalde, bijvoorbeeld rustgevende of activerende, richting.

Met behulp van deze feedback reorganiseert het brein, of liever het centraal zenuwstelsel zichzelf. Zo ongeveer als een computer zichzelf opnieuw organiseert bij het defragmenteren van de harde schijf. Wanneer dit gebeurt, vallen ongemakken weg. Of deze ongemakken nu van fysieke, mentale of emotionele aard zijn, maakt niet uit. Je hebt maar één centraal zenuwstelsel. De training helpt je deze optimaal te laten functioneren.
Het resultaat zien onze trainers elke dag in de praktijk: soepel verlopende en diepgaande veranderingen met weinig tot geen ongewenste effecten. Elegante, moeiteloze, veilige en krachtige transformatie.

Neurofeedback training leidt tot veranderingen en positieve effecten op mentaal, lichamelijk, emotioneel en relationeel niveau. Je ervaart de volgende effecten:

Algemeen voor kinderen en volwassenen:

 • Rustiger van binnen en meer ontspannen.Beter en dieper slapen, van essentieel belang voor herstel van lichaam en geest.
 • Door een beter slaappatroon sta je meer uitgerust op, wordt je overdag minder snel moe en heb je meer energie.
 • Kan beter "loslaten", meer in het hier en nu leven. Zorgen lijken ineens veel minder belangrijk.
 • Minder drukte in je hoofd en beter je gedachten ordenen.
 • Beter concentreren, je voelt je helderder in je hoofd, de "mist" trekt op.
 • Aanbrengen van structuur zal makkelijker gaan en je zult daardoor je dagelijkse taken beter en efficiënter kunnen uitvoeren.
 • Helderder en rustiger nadenken, je kunt dingen makkelijker op een rijtje zetten.
 • De dingen worden overzichtelijker. Je kunt beter hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden.
 • Gemakkelijker meer dingen tegelijk doen en je laat je minder snel afleiden. Hierdoor zullen je prestaties verbeteren.
 • Makkelijker in staat om bepaalde patronen bij jezelf te (h)erkennen en te doorbreken, je krijgt meer inzicht in jezelf en je eigen gedrag.
 • Je gaat positiever over jezelf denken en ontwikkelt meer zelfvertrouwen.
 • Gevoelens van angst, dwang en depressiviteit zullen verminderen.
 • Je gaat steeds beter in je vel zitten en je beter in balans voelen.
 • Beter dan voorheen in staat om bepaalde gedragingen of stemmingen naar keuze te veranderen en blijft niet meer "hangen" in bepaalde bezigheden, routines of denkpatronen.
 • Bewuster worden van je gevoelens en spreekt ze gemakkelijker uit.
 • Je kunt beter "bij jezelf" blijven en je laat je minder snel beïnvloeden en ompraten door anderen.
 • Negatieve stemmingen van anderen neem je niet zo snel meer over, je zult je ook minder snel een schuldgevoel laten aanpraten over allerlei zaken.
 • Je staat minder snel met een oordeel klaar, kunt anderen makkelijker in hun waarde laten.
 • Je zult je evenwichtiger gaan voelen, meer in balans, je laat je niet meer door het minste of geringste uit het veld slaan. En als er vervelende dingen gebeuren zal je je evenwicht sneller hervinden.
 • Je hebt minder behoefte hebben aan drugs, alcohol en medicijnen, waardoor je makkelijker af kunt afkicken en/of af kunt bouwen.

Specifiek voor kinderen en volwassenen met ADD, ADHD, Dyslexie/Dyscalculie, NLD en PDD-NOS:

 • Meer rust en ontspanning
 • Verbetering van je concentratie
 • Makkelijker inslapen en doorslapen
 • Meer evenwicht in de samenwerking tussen linker- en rechter hersenhelft
 • Minder druk in je hoofd, je voelt je rustiger
 • Emotioneel beter in balans
 • Minder hyperactief
 • Minder impulsief handelen
 • Vermindering van leerproblemen
 • Beter aanspreekbaar, makkelijker te corrigeren
 • Minder vergeetachtig
 • Verbetering van sensomotorisch functioneren
 • Verbetering van het sociaal-emotioneel functioneren
 • Verbetering van tijdgevoel
 • Beter met veranderingen om kunnen gaan
 • Meer zelfvertrouwen

Neurofeedback vindt zijn oorsprong in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Dr. Jole Kaya (Chicago) en Dr. Barry Sterman (UCLA) deden onafhankelijk van elkaar een onderzoek naar de verschijnselen van hersengolven.

Hersenactiviteit is te trainen.

Kaya deed studies naar bewustzijn, onder andere door te proberen de activiteit van alphagolven te vermeerderen. Alphagolven worden in verband gebracht met een kalme, alerte staat van zijn. Hij vroeg vrijwilligers aan te geven wanneer ze dachten dat ze alphagolven produceerden en beloonde ze als ze het juist hadden. Waren in het begin nog maar 50% van de antwoorden goed, naarmate de tests langer duurden werd dit hoger. Niet alleen konden de vrijwilligers in het onderzoek de alpha staat beter aangeven, het werd ook eenvoudiger deze op te roepen. Zij gaven daarbij aan dat de oefeningen een ontspannende uitwerking op hun hadden. Dit was de eerste vorm van Neurofeedback ooit gemeld.

In 1968 deed Sterman een onderzoek naar hersenenactiviteit gedurende de slaap. Bij dit onderzoek maakte hij gebruik van katten. Tijdens zijn onderzoek raakte hij geïnteresseerd in een specifiek gedrag van katten. Hij zag de katten eerst wild spelen en daarna rustig en geconcentreerd naar hun speeltje of prooi kijken. De dominante hersengolven van de katten tijdens deze rustige concentratie was 14 Hz. Sherman begon de katten te belonen als zij 14Hz produceerden en als gevolg daarvan produceerden de katten deze frequentie om beloond te worden.

Door middel van bovenstaande onderzoeken werd aangetoond dat het mogelijk is hersenactiviteit te trainen.

De trainingen zijn blijvend.

Het is inmiddels 1970. Bij een ongeval bij NASA waarbij een bepaalde raketvloeistof lekte, kregen astronauten die met de vloeistof in aanraking kwamen vergiftigingsverschijnselen. Eén van deze verschijnselen waren epileptische aanvallen. Sherman werd gevraagd hier onderzoek naar te doen. Hij bracht katten in een ruimte en liet daar de vloeistof lekken. 80% van de katten kregen epileptische aanvallen en 20% niet. Dat verbaasde Sherman en na onderzoek bleek dat de katten die geen aanvallen kregen uit zijn vorige onderzoek kwamen.  Door de 14 Hz training van twee jaar eerder hadden de katten geen last van epileptische aanvallen.

Door middel van bovenstaand onderzoek toonde Sherman aan dat de resultaten van Neurofeedback blijvend zijn.

Operante conditionering?

Naar aanleiding van bovenstaand onderzoek bij NASA start Sherman samen met Dr. L. Frair in 1972 een onderzoek met patiënten met epilepsie. Hij constateerde dat 60% van de patiënten 100% - 20% minder aanvallen hadden na 14Hz neurofeedbacktraining. 
Opmerkelijk was ook dat bij een aantal van deze patiënten die naast epilepsie ook hyperactiviteit en concentratiestoornissen vertoonden, deze klachten ook afnamen. Dit waren klachten die in verband werden gebracht met andere frequenties.

Door middel van bovenstaand onderzoek werd aangetoond dat training van één bepaalde frequentie, invloed heeft op andere frequenties.

Zelfregulerend vermogen.

Er ontstaan nu twee stromingen. Eén groep onderzoekers, waarin o.a. Dr. Joel Luber en Dr. Eugene Penniston, zette het onderzoek naar Neurofeedback bij bijvoorbeeld AD(H)D en verslavingen voort. Er word dan op basis van operante conditionering op één of twee frequenties getraind. Deze methode wordt tegenwoordig Klassieke Neurofeedback genoemd. Er wordt in deze groep veel onderzoek gedaan naar het wetenschappelijk bewijs voor de werking van Neurofeedback.

Een andere groep, waarin o.a. Dr. Val Brown en Dr. Susan Brown, onderzoekt de mogelijkheden om Neurofeedback efficiënter te maken. Bovendien maken zij de trainingenen eenvoudiger voor cliënt en behandelaar. Deze methode wordt ook wel Non-lineaire Neurofeedback genoemd. Non-lineaire Neurofeedback richt zich op het gehele hersenspectrum en spreekt het zelf regulerende vermogen van het brein aan. De leden van de NVNF zijn opgeleid als trainer in de non-lineaire methode.

Causaal onderzoek toont aan dat met beide vormen van Neurofeedback, mits goed uitgevoerd, dezelfde resultaten bereikt kunnen worden.

De stand van zaken.

Onderzoek naar de werking en de methodes van Neurofeedback zet zich voort en er wordt steeds meer bewijs gevonden voor de positieve resultaten. De toepassingen worden steeds breder. Neurofeedback wordt bijvoorbeeld ook ingezet voor topsporters om hun concentratieniveau te verbeteren en daarbij hun prestaties. Ook in het bedrijfsleven wordt het meer en meer bekend en ingezet voor concentratie en prestatieverbetering . Op dit moment is Neurofeedback internationaal verspreid en erkend als behandelmethode in de media. Ook de medische wereld gaat steeds positiever reageren en meer en meer psychologen, coaches en therapeuten worden opgeleid als neurofeedbacktrainer of sturen hun cliënten door.

Wat is de NVNF?

De Nederlandse Vereniging voor NeuroFeedback is een beroepsvereniging voor neurofeedback trainers die werken met de Zengar integrale, non-lineaire methode. De NVNF biedt ondersteuning aan haar leden en is tevens een platform voor uitwisseling van kennis en ervaring.

Word lid

U overweegt of hebt besloten om u aan te melden bij de NVNF?

Meer informatie

Facebook pagina

Ga naar boven